Bronzen beelden . beeldend kunstenaar

ALGEMENE VOORWAARDEN / KORTE VERSIE

PRIJZEN:
De vermelde prijzen zijn exclusief 9% of 21% btw, tenzij anders vermeld.

VERZENDING:
De sculpturen worden per aangetekende pakketpost verzonden, er dient dus voor ontvangst getekend te worden.

VERPAKKING:
De beelden die getoond worden op de website worden verpakt in een mooie en stevig houten kistje met scharnierdeksel, waar omheen een kartonnen doos als extra bescherming tijdens de verzending.

Bij opdrachten voor het vervaardigen van series sculpturen wordt standaard uitgegaan van levering in een kartonnen verpakking, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

LEVERING: Alleen aan meerderjarige personen.

LEVERTIJD:
Binnen 3 werkdagen indien het kunstwerk voorradig is.

BETALING:
Voorafgaand aan levering of bij afhalen.
Voor bedrijvenis het soms mogelijk om de factuur achteraf te voldoen, volgens de betalingstermijn op de factuur.

KUNSTOPDRACHTEN:
In geval van een kunstopdracht is een eerste aanbetaling vereist van 50% van het totale bedrag.

RETOUR:
Tot aan 7 dagen na de ontvangstdatum kunt u het kunstwerk persoonlijk komen inruilen mits in ongeschonden staat en in de originele verpakking. Wel dient dit u dit binnen 24 uur na levering te melden.
De staat waarin het teruggezonden kunstwerk verkeert is bepalend of het werk ingeruild kan worden.

EIGENDOM:
Verstrekte kunstwerken en alle andere zaken blijven mijn eigendom totdat de tegenpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst plus de samenhangende verbintenissen jegens mij heeft voldaan.
Ik heb het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gedeeltelijke niet nakoming door de afnemer, zonder enige ingebrekestelling de geleverde kunstwerken terug te nemen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM: Alles op deze site is mijn geestelijk eigendom en op elk onderdeel berust copyright.
Geen enkel deel van de website mag worden gereproduceerd of geframed in een andere site.


ALGEMENE VOORWAARDEN  RAGONDA IJTSMA

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze A.V. zijn van toepassing op alle verkopen, offertes, mededelingen, diensten, overeenkomsten, kunstopdrachten en de uitvoering ervan van door Ragonda IJtsma tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Afwijkende voorwaarden binden Ragonda IJtsma slechts wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. In geval van strijd tussen de A.V. en de overeenkomstige voorwaarden van de andere partij, zullen bij uitsluiting de A.V. van kracht zijn.

AANBOD
1. Aanbiedingen, die gedaan zijn met een termijn voor aanvaarding, als mede gegevens die voorkomen in publicaties van Ragonda IJtsma zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.

2. Door Ragonda IJtsma opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk vermeld, en exclusief de kosten van vracht en levering.

3. Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen en kosten van materiaal, vervoer, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van aanbieding, dan wel totstandkoming van de overeenkomst.

4. Ragonda IJtsma is te allen tijde gerechtigd de prijs op basis van het vorige lid van dit artikel zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen indien voor de levering enige verhoging optreedt van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd, ongeacht of dat het gevolg is van bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden.

5. Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, is de wederpartij / koper bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden mits zij zulks schriftelijk doet binnen zeven dagen nadat Ragonda IJtsma haar van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

6. Ragonda IJtsma zal de prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd schriftelijk ter kennis stellen van de wederpartij, De betaling van een meerprijs op grond van dit artikel geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk tegelijk met de laatste termijn daarvan.

7. Onder prijsverhogende factoren waarvan Ragonda IJtsma gerechtigd is die door te berekenen aan de opdrachtgever, vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van Ragonda IJtsma.

DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer dit schriftelijk  of per e-mail is bevestigd door Ragonda IJtsma.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig nadat Ragonda IJtsma dat schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en de wederpartij daartegen schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt binnen 8 dagen.

3. Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door Ragonda IJtsma. Een door Ragonda IJtsma verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.

4. De wederpartij is ten opzichte van Ragonda IJtsma gebonden en is verplicht om bij wijziging en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor Ragonda IJtsma ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering – overmacht daaronder begrepen – en ongeacht de vraag of Ragonda IJtsma die wijziging en/of annulering als zodanig heeft aanvaard.

5. Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen de door Ragonda IJtsma gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke. De winstderving beloopt ten minste 50% van de overeengekomen prijs. Ragonda IJtsma heeft het recht een hogere winstderving te bewijzen en te vorderen.

6. Ragonda IJtsma is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen:
- Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt;
- Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort;
- Wanneer de wederpartij surseance van betaling vraagt;
- Wanneer de wederpartij failliet gaat;
- Bij liquidatie van de wederpartij;
- Wanneer op roerende of ontroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd;
- Wanneer de wederpartij de door Ragonda IJtsma gevraagde zekerheid niet binnen de gestelde termijn stelt

7. Wanneer Ragonda IJtsma gebruik maakt van haar recht tot ontbinding van de overeenkomst, is zij gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en om nog niet betaalde goederen terug te vorderen. of terug te halen.

8. In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van Ragonda IJtsma op de wederpartij dadelijk in zijn geheel opeisbaar.

HERROEPING/TERUGNAME
1. Tot uiterlijk 7 dagen na levering van deze artikelen is de wederpartij gerechtigd om deze persoonlijk te komen inruilen bij Ragonda IJtsma waarbij het prijsverschil verrekend wordt. E.e.a. indien dit binnen 24 uur na ontvangst met Ragonda IJtsma is besproken en door haar geaccordeerd.

3. De staat van de terug geleverde artikelen bij aankomst op het door Ragonda IJtsma opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door Ragonda IJtsma van de retourzending.

KOSTEN BIJ TERUGNAME

1. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Ragonda IJtsma dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending uitbetalen.

4. De staat van de terug geleverde artikelen bij aankomst op het door Ragonda IJtsma opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door Ragonda IJtsma van de retourzending.

UITSLUITING VAN TERUGNAME
1. Uitsluiting van het recht tot terugname is slechts mogelijk voor kunstwerken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of persoonlijk van aard zijn waardoor de kunstwerken niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld in geval van verstrekte kunstopdrachten.

DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. Door Ragonda IJtsma opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief kosten van vracht en levering, tijdelijke acties uitgezonderd. Een leveringstermijn gaat in nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Ragonda IJtsma is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Ragonda IJtsma zijn gekomen een – indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen –vooruitbetaling aan Ragonda IJtsma is gedaan.

CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. Ragonda IJtsma staat er voor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

LEVERING
1.Ragonda IJtsma zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van kunstwerken en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Ook bij overschrijding door Ragonda IJtsma van een overeengekomen leveringstermijn heeft de wederpartij de verplichting het gekochte te accepteren zonder recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting aan de overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

3. Een leveringstermijn gaat in nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Ragonda IJtsma is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Ragonda IJtsma zijn gekomen een – indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen –vooruitbetaling aan Ragonda IJtsma is gedaan.

4. Iedere overeenkomst wordt door Ragonda IJtsma aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. Ragonda IJtsma is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze ter genoegen van Ragonda IJtsma voldoende zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens Ragonda IJtsma. Ragonda IJtsma is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

5. Ragonda IJtsma is gerechtigd tot uitlevering in gedeelten of ineens. Bij levering in gedeelten is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 te voldoen.

BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na een factuurdatum.

2. Ragonda IJtsma is ongeacht wat overeengekomen is, altijd gerechtigd van de wederpartij zekerheid te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs. Dat geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar de solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij de BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder.

3. Bij bestellingen vanaf 1.000,00 euro, verlangt Ragonda IJtsma aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.

4. Bij bestellingen beneden 500.00 euro heeft Ragonda IJtsma het recht op aflevering onder rembours.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan Ragonda IJtsma vanaf de vervaldag een vertragingrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande factuurbedrag.

6. Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW met een minimum van 150,00 euro en worden verschuldigd op het tijdstip dat de invordering ter incasso uit handen is gegeven.

KLACHTEN
1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Ragonda IJtsma te worden kenbaar gemaakt.

2. Transportschade dient, voor zover deze zichtbaar is, bij aflevering aangetekend te worden op het ontvangstbewijs en vervolgens binnen 24 uur schriftelijk aan Ragonda IJtsma te worden gemeld.

3. Alle andere klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan Ragonda IJtsma te worden gemeld.

4. Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van recht.

5. Wanneer door een wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan Ragonda IJtsma te haren keuze de betrokken zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen door nieuwe. In beide gevallen komen de vervoerskosten voor rekening van Ragonda IJtsma.

AANVULLENDE BEPALINGEN
EIGENDOM
2. Kunstwerken die Ragonda IJtsma aan de wederpartij levert blijven eigendom van Ragonda IJtsma totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen heeft gedaan.

2. Ragonda IJtsma heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de geleverde goederen terug te nemen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Alle kunstwerken, ontwerpen, content en website lay out zijn uitdrukkelijk het intellectuele eigendom van Ragonda IJtsma.

2. Nabootsing hiervan door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekochte zullen (doen) nabootsen.

3. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van 500.00 euro per geval en per geproduceerd artikel.

4. De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Ragonda IJtsma gebonden zijn.

5. Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Ragonda IJtsma een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van 5000.00 euro per geval.

MATERIAAL
1. Gegevens over samenstelling van materialen, weerbestendigheid, chemische bestendigheid en dergelijke die door Ragonda IJtsma zijn verstrekt, berusten op verstrekte informatie van bonafide gespecialiseerde bronsgieterijen en andere voorkomende bedrijven, Ragonda IJtsma aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor.

2. De bij eerdere afgietsels getoonde patina is geen enkele garantie van een identieke kleur van de vervolgserie op het eerste model.

VERVOER
1. Het vervoer van kunstwerken die Ragonda IJtsma heeft verkocht vanuit het atelier is voor rekening en risico van de wederpartij.

2. Het vervoer van kunstwerken die Ragonda IJtsma heeft verkocht en verzekerd worden vervoerd zijn voor rekening en risico van Ragonda IJtsma.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor zover Ragonda IJtsma aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming. Daaronder valt in elk geval niet eventuele schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij en/of schade die wordt geleden door het niet, niet volledig, of niet tijdig beschikbaar zijn van de bestelde zaken.
Ragonda IJtsma is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade, schade aan evenementen, openingen, uitreikingen en dergelijke. Evenmin is Ragonda IJtsma aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.

2. Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door Ragonda IJtsma geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Ragonda IJtsma.

3. De wederpartij vrijwaart Ragonda IJtsma voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Ragonda IJtsma direct of indirect.

TERMIJNEN
Termijnen en tijdsbepalingen in offertes en overeenkomsten zijn voor Ragonda IJtsma vrijblijvend, behoudens voor zover uit de formulering het tegendeel volgt, en voor de wederpartij bindend

OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ragonda IJtsma onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.

2. Onder overmacht vallen onder andere:
- werkstaking;
- werklieden uitsluiting, brand en / of storingen in het bedrijf van Ragonda IJtsma of in dat van een van haar leveranciers.
- vertraagde levering van tijdig bestelde materialen.
- onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende overheidsmaatregelen.

3. Om geval van overmacht heeft Ragonda IJtsma het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het al geleverde en de gemaakte kosten te betalen, onverlet.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle met Ragonda IJtsma gesloten overeenkomsten, als mede de daarmee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.